zavolejte nám:

731 800 060

Potřebujete kvalitní vodu domů nebo do firmy?

Nabízíme Vám prodej, pronájem, nadstandartní servis a služby.

zobrazit

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

společnosti Aqua PRO AKTIV s.r.o, se sídlem Vožická 2104, 390 02 Tábor, IČO: 024 87 527, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Český Budějovicích, oddíl C, vložka 22359 (dále jen „APA“)

 

Tyto obchodní podmínky APA (dále jen „OP“) upravují v souladu s §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „KS“) uzavírané mezi APA jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a druhou smluvní stranu jako kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.aquaproaktiv.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

 

Kupujícím se pro účely OP rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem se pro účely OP dále rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s APA nebo s ní jinak jedná.
 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.

 

Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v KS. Odchylná ujednání mají přednost před ustanovením OP. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí KS. KS a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. KS lze uzavřít v českém jazyce. Kupující je povinen potvrdit souhlas těmito OP aktivním jednáním v rámci své objednávky provedené na Webové stránce ve smyslu odst. 1.1 OP.

 

Znění OP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat; tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

 

 1. INFORMACE A UZAVŘENÍ KS
  1. 1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně i bez daně z přidané hodnoty, včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít KS za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít KS ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
  2. 2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3. 3 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu);
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

(dále společně jen „Objednávka“).

 1. 4 Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).
 2. 5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. 6 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu kupujícího.
 4. 7 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít KS, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.
 5. 8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání KS. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením KS (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. 1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle KS může Kupující uhradit Prodávajícímu dle způsobů nabízených v objednávkovém formuláři, pokud Prodávající nenabídne další způsoby.
  2. 2 Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. 3 Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 2.5 OP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. 4 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  5. 5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (odst. 1.8 OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
  6. 6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  7. 7 V případě zpětného odkupu barelů obdrží Kupující zpět plnou cenu za nepoškozené vrácené barely, které od Prodávajícího skutečně nakoupil (podmínka doložení potvrzením o nákupu). Vrácené barely, jejichž nákup od Prodávajícího není Kupující schopen doložit, odkoupí Prodávající za cenu 50 Kč včetně DPH (polykarbonátové provedení) nebo 30 Kč včetně DPH (provedení PET). Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpětný odkup barelů, jejichž nákup od Prodávajícího není schopen Kupující doložit.
  8. 8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě KS Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po doručení zboží Kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu kupujícího.
  9. 9 Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KS

Odstoupení od KS Kupujícím - Spotřebitelem

 1. 1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od KS o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od KS o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od KS o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. 2 Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 3.1 OP či o jiný případ, kdy nelze od KS odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od KS odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem KS je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od KS musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od KS může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím (viz zde), a v takovém případě Prodávající Kupujícímu potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupení od KS může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího: objednavky@aquaproaktiv.cz.
 3. 3 V případě odstoupení od KS dle odst. 3.2 OP se KS od počátku ruší. Zboží musí být v takovém případě Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od takového odstoupení. Odstoupí-li Kupující od KS, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 4. 4 Ve lhůtě tří (3) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 3.3 OP je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 5. 5 V případě odstoupení od KS dle odst. 3.2 OP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od KS Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od KS, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 6. 6 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. 7 Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od KS odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 8. 8 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od KS Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupení od KS Kupujícím v ostatních případech

 1. 9 Kupující - Podnikatel není oprávněn odstoupit od KS dle § 1829 a násl. OZ.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. 1 Náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné) nese Kupující podle jím zvoleného způsobu dopravy v rámci Objednávky a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem Prodávajícího, který se nachází na Webové stránce v záložce „Doprava a platby“. Prodávající každou Objednávku zpracuje a odešle (předá přepravci) zboží obvykle nejpozději do 3 pracovních dní od přijetí příslušné Objednávky. Pokud bude některé zboží vyprodáno, Prodávající bude Kupujícího informovat. Zboží je dodáváno (doručováno) jen na území České republiky. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. 2 Je-li Prodávající podle KS povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od KS odstoupit.
  3. 3 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. 4 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
  5. 5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva z vadného plnění pro Kupujícího - Spotřebitele

 1. 1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
 2. 2Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s KS, zejména, že je bez vad. Shodou s KS se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. 3 Ustanovení uvedená v odst. 5.2 OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. 4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží. V případě, že se jedná o potraviny, je délka záruční doby dána dobou spotřeby, která je na každé potravině uvedena za dodržení všech podmínek skladování (u vody: Skladujte v chladu a chraňte před přímým slunečním světlem. Po naražení spotřebujte do 14 dní.). Kupující bere na vědomí, že životnost zboží není dána lhůtou pro uplatnění vad. Životnost zboží se liší dle typu zboží, vlastností zboží a jeho údržbou, přičemž je ovlivněna správným způsobem a intenzitou užívání.
 5. 5 Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny (Vožická 2104, 390 02 Tábor). Pro informace lze Prodávajícího kontaktovat i na adrese elektronické pošty a telefonu, které jsou uvedeny v odst. 10.5 OP. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.
 6. 6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

Zvláštní ustanovení u práv z vadného plnění u jiného Kupujícího, než Kupujícího - Spotřebitele

 1. 7 Neprovede-li Kupující prohlídku zboží s odbornou péčí a včas, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, bez ohledu na to, že zboží mělo tyto vady již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Neproběhne-li uplatnění práv z vadného plnění vůbec nebo neproběhne-li neprodleně, nemůže se Kupující na vadu odvolávat. Totéž platí, pokud si Kupující zboží řádně dle tohoto odstavce OP neprohlédne.
 2. 8 Je-li sjednán osobní odběr zboží, může jeho prohlídka proběhnout jen ve skladu nebo ve výrobním závodu či v provozovně Prodávajícího. Po provedení sjednaného odebrání zboží Kupujícím je vyloučena reklamace věcných vad, jež se daly zjistit při sjednaném druhu odběru. Pokud Kupujícímu v důsledku nedbalosti některé vady zůstaly skryty, může uplatnit práva ohledně této vady, jen pokud byla vada úmyslně zamlčena Prodávajícím nebo pokud za ni Prodávající převzal záruku.
 3. 9 Vady zjištěné při dodání musí být ihned reklamovány. Kupující je oprávněn uplatňovat nároky z vadného plnění jen v případě, že podá Prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil, a nebude se jednat o pozdní reklamaci vad, které mohl zjistit již při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle odst. 5.7 a 5.8 OP, a zároveň se nebude jednat o pozdní uplatnění vad, které mohlo být uplatněno dříve, pokud by byla vynaložena odborná péče.
 4. 10 Uplynutím lhůty 8 dnů od dodání zboží je vyloučena možnost uplatňovat nároky z odpovědnosti za zjevné vady. Zjevné vady musí být písemně oznámeny nejpozději do 8 dnů od dodání zboží. Vady, které nebylo možno zjistit ani při řádné kontrole zboží, musí být neprodleně písemně oznámeny Prodávajícímu, jakmile budou zjevné. Kupující se nemůže odvolávat na vady, které nebyly reklamovány včas. 
 5. 11 Před dalším zpracování nebo dalším prodejem reklamovaného zboží je nutno dát Prodávajícímu příležitost k přezkoumání reklamace. Neposkytne-li Kupující Prodávajícímu neprodleně potřebnou součinnost a reálnou možnost přesvědčit se o zjištěných vadách zboží a neposkytne-li neprodleně reklamované zboží k prohlídce, zanikají veškeré jeho nároky, vyplývající z práv z vadného plnění. V případě, že Prodávající učiní prohlídku zboží, přičemž zjistí, že reklamace byla neoprávněná, nese náklady na případný výjezd Prodávajícího Kupující.
 6. 12 Při oprávněném a včasném uplatnění práva z vadného plnění přísluší Kupujícímu práva z vad dle platných právních předpisů, tedy při podstatném porušení smlouvy právo na výměnu věci či odstoupení od KS a při nepodstatném porušení smlouvy právo na slevu či opravu, avšak s následujícím omezením:
 • v případě, že Kupující použije k uchování či jakémukoliv jinému nakládání se zbožím vlastní obaly či nádoby, či v případě, že do zboží bude přimíchána jakákoliv látka, bere Kupující na vědomí, že tím zboží znehodnotí a ztrácí jakákoliv práva z vadného plnění.
  1. 13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od dodání zakoupeného zboží. V případě potravinářského zboží je doba trvanlivosti uvedena na obalu dodaného zboží. Povinností Kupujícího je dodržet podmínky skladování uvedené na etiketě.
  2. 14 U jiného Kupujícího, než Spotřebitele se použijí rovněž ustanovení čl. 5 OP část „Práva z vadného plnění pro Kupujícího – Spotřebitele“ v té míře, v níž neodporují ustanovení čl. 5 OP část „Zvláštní ustanovení u práv z vadného plnění u jiného Kupujícího, než Kupujícího – Spotřebitele.“

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. 1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. 2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.
  3. 3 Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  4. 4 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
  5. 5 Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.
  6. 6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

 

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELEM
  1. 1 Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím - Spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, Prodávající pro vyřešení nastalé situace doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontaktů Prodávajícího, které jsou uvedeny v odst. 10.5 OP.

 

 1. OCHRANA SOUKROMÍ A POUŽÍVÁNÍ COOKIES
  1. 1 Ochrana osobních údajů Kupujícího nebo jakéhokoli jiného uživatele Webové stránky, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí Zásadami ochrany osobních údajů, jejichž aktuální platné znění je k dispozici zde.
  2. 2 Na Webové stránce jsou používány tzv. cookies. Pravidla jejich používání, jakož i způsob, jak jejich používání zakázat, jsou k dispozici zde.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. 1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s KS musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v Objednávce.
  2. 2 Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený KS obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího - Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou, přičemž ohledně mimosoudního řešení sporů s Kupujícím – Spotřebitelem jsou potřební informace uvedeny v čl. 7 OP.
  3. 3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  4. 4 KS včetně OP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  5. 5 Smluvní strany v souladu s § 1740 odst. 3 OZ vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, takové přijetí je vždy považováno za novou nabídku.
  6. 6 Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky KS či OP vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Tábor, Vožická 2104, PSČ 390 02, adresa elektronické pošty objednavky@aquaproaktiv.cz, telefon 731 800 060

 1. 7 Další kontaktní informace jsou k dispozici na www.aquaproaktiv.cz.
 2. 8 Tyto OP nabývají účinnosti dnem 25.5. 2019 a nahrazují znění ze dne 1.1.2014

 

 

Copyright © 2014 Aqua PRO AKTIV s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Stránky vytvořilo: Pixel Design | CMS Pixel Admin | Podmínky užití | Mapa stránek

Pixel Design - Tvorba webových stránek Pardubice